Privacy Policy

 

Podocare Medisch Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Podocare Medisch pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij we uw toestemming vragen en dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Podocare Medisch Pedicure zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

 Uw persoonsgegevens worden door Podocare Medisch Pedicure verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 – Het geven van uw behandeling

 – Het versturen van afspraak herinnering via post/ e-mail / Whatsapp / Messenger / factuur

 – Het declareren van uw behandeling via podotherapeut of Zorggroep en/of zorgverzekering

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam

 • Naam

 • Voorletters

 • Tussenvoegsel(s)

 • Adres

 • Postcode

 • Plaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Naam van uw huisarts, POH, specialist (Intenist, Reumatoloog, Oncoloog) of podotherapeut

 • Gegevens over uw gezondheid en medicatie

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de declaratie van uw behandeling en geven een behandelverslag aan uw huisarts, podotherapeut of Diabetisch verpleegkundige wanneer dit nodig is. Wij als Podocare Medisch Pedicure geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Podocare Medisch Pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met disk encryptie en een wachtwoord.

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen in het programma Podofile welke met een wachtwoord is beveiligd.

– Informatie via de mail naar andere zorgverleners gaat via Zorgmail; dit is een beveiligde mail.

– Declaratie gaat via VIPLive , dit programma is beveiligd met een wachtwoord en een specifieke internet sleutel.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Podocare Medisch Pedicure

Provincialeweg Zuid 116

6438 BJ Oirsbeek

Tel: 06-54757551

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.